DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Myśli Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 2018-03-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-10
Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Agata Madaj, amadaj@centrumjp2.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 277 53 00.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby
zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu
do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.] Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.”

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opis dostępności architektonicznej budynku, w którym mieści się siedziba Centrum Myśli Jana Pawła II
Budynek będący pod zarządem ZGN mieści się przy ulicy Foksal 11. Centrum Myśli Jana Pawła II wynajmuje lokale na I i III piętrze budynku. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, jednak aby pokonać wysoki próg wejścia do klatki chodowej należy zadzwonić pod numer telefonu 533318505, aby pracownicy Centrum Myśli Jana Pawła II pomogli wjechać osobie niepełnosprawnej do windy. Różnice poziomów można pokonać za pomocą specjalnie w tym celu rozkładanych szyn podjazdowych dla wózków inwalidzkich. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się naprzeciwko budynku przy ul. Foksal 11. Po wejściu do lokalu zarówno na I jak i na III piętrze wózek inwalidzki może swobodnie poruszać się po korytarzach. Na obu piętrach zarówno na I jak i na III piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Winda osobowa ma przyciski oznaczone alfabetem Braille’a. Dojazd transportem publicznym od ul. Nowy Świat (przystanek Foksal). Trzeba dojść kilkaset metrów do samego budynku.

Skip to content